Hvordan behandles meldingene til Rett i kartet?

Norge 1 : 50 000

Innmeldinger blir behandlet fortløpende, og kartgrunnlaget blir oppdatert i løpet av en uke. Stedsnavn er regulert etter lov om stadnamn (stedsnavnloven). Det gjelder spesielle regler for hvordan navn skal skrives, og for saksbehandlingen. Innspill om stedsnavn kan derfor ta lengre tid å saksbehandle.

Sjøkart

Innmeldinger blir behandlet fortløpende. Kartverket har krav til datakvalitet og datakilde som brukes i sjøkartene. Alle innmeldinger vurderes hos oss før de kan tas inn i kartene. Noen innmeldinger vil være enkle å få ut i kartet, mens andre vil kreve mer undersøkelser. Behandlingstiden vil derfor variere avhengig av hva som blir innmeldt. Det gis tilbakemelding så fort saken er behandlet.

Veger

Innmeldinger fra Rett i kartet blir behandlet forløpende. Behandlingstiden varierer avhengig av type feil, og tilbakemelding gis så fort saken er behandlet.

Adresser

Det er kommunene som er adressemyndighet og har ansvaret for å opprette og vedlikeholde adresseregisteret. Kartverket mottar og vurderer innmeldingene fra Rett i kartet. Feilen blir meldt til den aktuelle kommunen, med anmodning om at det rettes. I henhold til matrikkelloven §26 og matrikkelforskriften §19 første ledd skal retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen være behandlet og eventuelt ført i matrikkelen innen 6 uker. Denne tidsfristen gjelder ikke for feil som er meldt inn via Rett i kartet.

Tur- og friluftsruter

For mer informasjon om kartlegging og forvaltning av ruter, se artikkel på kartverket.no om nasjonal database for tur- og friluftsruter.

Stedsnavn

Stedsnavn er regulert etter lov om stadnamn (stedsnavnloven). Det gjelder spesielle regler for hvordan navn skal skrives og for saksbehandlingen. Innspill om stedsnavn kan derfor ta lengre tid å saksbehandle, opptil seks måneder hvis det skal reises sak om skrivemåten. Her finner du mer informasjon om saksbehandlingen.

Kontaktinformasjon: Kartverkets kundesenter | 32 11 80 00 | kundesenter@kartverket.no